Aby sprostać rosną…cemu zapotrzebowaniu na kursy:

– opiekuna osoby starszej,

– ję™zyk niemiecki dla opiekuna osoby starszej

– język niemiecki dla pielęgniarza i pielę™gniarki

Firma GSMA uruchamia nową… edycję™ kursów dostepnych na platformie e-learningowej. Już wkrótce otrzymają… Państwo dostep do pierwszych 10 jednostek kursów jezyka niemieckiego dla opiekuna osoby starszej oraz języka niemieckiego dla pielegniarza i pielęgniarki.

Naturalnie każdy z kursów bę™dzie realizowany stacjonarnie w naszych oddział‚ach w Śšwidnicy.

NASZA OFERTA:

Kursy stacjonarne: 

Kurs języka niemieckiego dla opiekuna osób starszych: czas trwania kursu wynosi 100 godzin lekcyjnych i realizowany jest w okresie 3 miesię™cy. Zaję™cia prowadzone są  w formie warsztatów aktywizują…cych wszystkich uczestników. Podczas szkolenia główny nacisk kł‚adziemy na praktyczne umiejętności komunikowania się™ w ję™zyku obcym.
Kurs opieki nad osobą… starszą: czas trwania kursu wynosi 30 godzin lekcyjnych i obejmuje zarówno zaję™cia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie jest skierowane do osób pragną…cych uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, zaktualizować‡ lub doskonalić posiadane już kwalifikacje w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Kursy e-learningowe: 

Kurs ję™zyka niemieckiego dla opiekuna osoby starszej: program kursu przewiduje realizację 100 jednostek lekcyjnych. Każda jednostka lekcyjna zawiera materiał‚ leksykalny i gramatyczny oraz ćwiczenia sprawdzajace. Po każdym dziale przewidziany jest krótki quiz sprawdzajacy poziom opanowania materiału. Uczestnik kursu jest w stanie na bieżą…co monitorować‡ postepy w nauce. Dodatkowym atutem kursu są… cotygodniowe konsultacje/konwersacje z lektorem. Możliwe jest także zadawanie pytań‡ w formie meilowej.

Zgodnie ze specyfika kursu, w trakcie jego trwania realizowane bę™dą… tematy związane z codzienną komunikacją z podopiecznym i jego rodziną… oraz realiami życia w Niemczech.

Kurs ję™zyka niemieckiego dla pielę™gniarek: program kursu przewiduje realizacje 125 jednostek lekcyjnych. Głównym celem kursu jest przygotowanie personelu medycznego, od strony językowej, do podję™cia pracy w Niemczech. Poruszane w trakcie trwania kursu zagadnienia zwią…zane są… przede wszystkim z życiem codziennym w Niemczech, sytuacjach w życiu prywatnym i zawodowym. Uczetnicy kursu poznają również zwroty i wyrażenia potrzebne w komunikacji z pacjentem, jego rodziną…, kolegami z parcy i przeł‚ożonymi.

Kurs opiekuna osoby starszej: program kursu przewiduje realizację™ 30 jednostek.  Kurs skierowany jest przede wszystkim do osób pragną…cych uzyskać‡ nowe kwalifikacje zawodowe, zaktualizować lub udoskonalić posiadane już kwalifikacje w zakresie opieki nad osobami starszymi.


UWAGA: 

OSOBY KTÓRE ZDADZĄ EGZAMIN ZE ZNAJOMOŚšCI JʘZYKA NIEMIECKIEGO I PRZEPRACUJĄ„ U NAS PEŁNYCH 6 MIESIĘCYOTRZYMAJĄ„ ZWROT 50% KOSZTÓW ZWIĄ„ZANYCH Z OPŁATAMI ZA KURS

Koszty kursów:

W celu uzyskania informacji na temat aktualnych cen kursów prosimy o kontakt:

Śšwidnica
Tel. +48 74 851 34 99